Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Działając w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana jest Przedszkole Miejskie nr 55 w miejscowości Łódź 94-047 Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 41 NIP: 727-26-66-082 , REGON: 004340017 adres e-mail: pm55@pm55.com.pl reprezentowane przez Panią Agnieszkę Pustelnik – dyrektora przedszkola

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: IOD@pm55.elodz.edu.pl lub pod numerem telefonu: 723 737 507

3) Pana/Pani dane osobowe będą wykorzystywane w celu umożliwienia komunikacji, a zatem wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego i następnie otrzymania odpowiedzi.

4) Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3., a zatem podstawą przetwarzania danych jest
art. 6 ust. 1 lit. a). RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5) Przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 6) Odbiorcą danych osobowych będzie podmiot realizujący hosting strony internetowej. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich poza obszar EOG, jak również do organizacji międzynarodowych.

7) Dane osobowe przetwarzane do celu wskazanego w punkcie 3. będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.
Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania,
 2. ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych,
 3. przeniesienia danych osobowych,
 4. zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie dopuszczenia się przez Administratora naruszenia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego.

10) Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ KLAUZULI

Klauzula informacyjna e-mail

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana jest Przedszkole Miejskie nr 55 w miejscowości Łódź 94-047 Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 41 NIP: 727-26-66-082, adres e-mail: kontakt@pm55.elodz.edu.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: IOD@pm55.elodz.edu.pl
 3. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielanie odpowiedzi na wiadomość
  e-mail, pismo lub wniosek skierowane drogą elektroniczną do Przedszkola, na postawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, jak również do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe zawarte w treści wiadomości e-mail, pisma lub wniosku zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu korespondencji w poruszonej sprawie, chyba że dłuższego okresu przechowywania będą wymagały przepisy o archiwizacji dokumentów.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania,
  2. ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu uzasadnionego Pani/ Pana szczególną sytuacją,
  4. zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie dopuszczenia się naruszenia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania odpowiedzi na poruszoną przez Pana/ Panią sprawę.

Klauzula informacyjna:

Działając w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana jest
Przedszkole Miejskie nr 55 w miejscowości Łódź 94-047 Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 41 NIP: 727-26-66-082 , REGON: 004340017 adres e-mail: pm55@pm55.com.pl reprezentowane przez Panią Agnieszkę Pustelnik – dyrektora przedszkola

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: IOD@pm55.elodz.edu.pl lub pod numerem telefonu: 723 737 507

3) Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w ustawie z dnia
  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), oraz w innych przepisach szczególnych,
 2. wykonania umowy o świadczenie usług w Przedszkolu,
 3. ewidencyjnych,
 4. związanych z tworzeniem wymaganej przepisami prawa dokumentacji,
 5. rozliczeń finansowych,
 6. komunikacji,

4) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c), lit. e) RODO.

5) Odbiorcami danych osobowych będą:

 1. podmioty zewnętrzne, którym administrator przekazuje dane w związku z działalnością przedszkola, w tym np. podmiot świadczący usługi bhp, usługi informatyczne, podmioty dostarczające lub serwisujące oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w przedszkolu, czy kancelarie prawne (gdyby okazało
  się to niezbędne),
 2. organy publiczne uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania od przedszkola danych osobowych.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich poza obszar EOG, jak również do organizacji międzynarodowych.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3,
a po zakończeniu realizacji tych celów przez okres wynikający z przepisów prawa, ponadto do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą się w związku z nimi ujawnić, w przypadku dokumentacji służącej do rozliczeń finansowych do czasu upływu okresu przedawnienia wynikającego z prawa podatkowego, a ponadto przez okresy archiwizacji dokumentów wynikające z przepisów prawa
o archiwizacji (w zależności który z tych okresów będzie trwał najdłużej).

7) Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania,
 2. ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych,
 3. przeniesienia danych osobowych,
 4. wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania z uwagi na Pani/ Pana szczególną sytuację,
 5. zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie dopuszczenia się przez przedszkole naruszenia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług przez Przedszkole, a tym samym przyjęcia dziecka do przedszkola.

9) Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.