Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koncepcja

Przedszkole realizuje koncepcję ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dziecka.

Misja

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom możliwość wielozmysłowego poznawania świata;
 • rozbudza zainteresowania , uzdolnienia i talenty dziecka;
 • stymuluje wszechstronny rozwój;
 • kształtuje u dzieci wiarę we własne siły;
 • zapewnia podmiotowe traktowanie dziecka;
 • kształtuje postawy moralne, prozdrowotne, proekologiczne;
 • zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

W naszym przedszkolu:

 • akceptujemy, szanujemy i przestrzegamy praw dziecka;
 • troszczymy się o jego zdrowie fizyczne, psychiczne;
 • diagnozujemy postępy i rozwój wychowanków;
 • oferujemy wszechstronną pomoc pedagogiczno-psychologiczną;
 • nie chronimy nadmiernie przed doświadczeniem niepowodzenia;
 • okazujemy szacunek i cierpliwość dla działań dziecka, zachęcamy do ponawiania prób;
 • nie narzucamy dziecku niczego , dyskretnie wspieramy na jego prośbę;
 • stawiamy wymagania dostosowane do wieku;
 • dążymy do ujednolicenia działań wspólnie z rodzicami;
 • pozwalamy dzieciom czuć się wolnymi -odpowiedzialnymi poprzez samodzielne podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów;
 • analizujemy i oceniamy efekty swojej pracy.

Wizja

 • Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.
 • W przedszkolu promowany jest zdrowy styl życia, zachowania proekologiczne oraz aktywne postawy wobec własnego zdrowia.
 • Dzieci wdrażane są do samodzielności w sferze intelektualnej, fizycznej, społeczno-emocjonalnej i artystycznej.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, którzy współdecydują i uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz przedszkola.
 • Jakość pracy przedszkola jest systematycznie ponoszona poprzez doskonalenie kadry i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Działania edukacyjne przedszkola umożliwiają dzieciom osiągnięcie sukcesu w szkole.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Przedszkole promuje swoją działalność w najbliższym środowisku.
 • Przedszkole jest rozpoznawalne w środowisku ze względu na wysoką jakość edukacji i ciekawą ofertę dla dzieci.
 • Przedszkole kultywuje tradycje patriotyczne, świąteczne, rodzinne oraz wewnątrz przedszkolne.
 • W przedszkolu stosowane są nowatorskie metody i koncepcje pracy: koncepcja planu daltońskiego, koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, Innowacja pedagogiczna „Będę kochać czytać”-czytanie metodą sylabową wg prof. Jagody Cieszyńskiej, elementy metody „Klucz do uczenia się” Lwa Wygotskiego, kinezjologia edukacyjna Paula i Gail Dennisonów, „ Dziecięca matematyka” Prof. Gruszczyk –Kolczyńskiej , metoda projektów.
 • Przedszkole prowadzi działania prozdrowotne i proekologiczne.

Absolwent naszego przedszkola

W wyniku realizacji misji, wizji, innowacji pedagogicznych, programu wychowawczego , programu profilaktyki, programu adaptacyjnego dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola oraz realizowanych koncepcji i nowatorskich metod pracy absolwent powinien:

 • być samodzielnym w: samoobsłudze, podejmowaniu swoich decyzji i wyborów, organizowaniu sobie wolnego czasu i własnej pracy;
 • zachowywać się kulturalnie, stosować na co dzień zwroty grzecznościowe;
 • respektować normy społeczne funkcjonujące w grupie, ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania w zespole rówieśników;
 • znać swoje prawa i potrafić korzystać z nich;
 • być odpowiedzialnym za skutki swoich wyborów- korygować zachowania niewłaściwe;
 • dostrzegać i szanować potrzeby drugiego człowieka;
 • wyrażać swoje emocje, przeżycia i uczucia w sposób kontrolowany, akceptowany społecznie;
 • znać i kultywować tradycje rodzinne oraz narodowe;
 • dążyć do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań;
 • poznawać świat polisensorycznie;
 • dostrzegać własny potencjał intelektualny i działać na miarę swoich możliwości;
 • świadomie dbać o swój rozwój fizyczny i prowadzić zdrowy tryb życia;
 • mieć świadomość możliwości korzystania z instytucji edukacyjnych, kulturalno- oświatowych i publicznych;
 • osiągnie dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole;
 • czuć się łodzianinem, Polakiem i Europejczykiem.

Razem tworzymy przedszkole, które dzisiejsze, radosne dzieci, zmieni – kiedyś w szczęśliwych twórczych, samodzielnych odpowiedzialnych dorosłych.