Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koncepcja

Przedszkole realizuje koncepcję ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dziecka.

Misja

Nasze przedszkole:
 • Zapewnia dzieciom możliwość wielozmysłowego poznawania świata
 • Rozbudza zainteresowania , uzdolnienia i talenty dziecka
 • Stymuluje wszechstronny rozwój
 • Kształtuje u dzieci wiarę we własne siły
 • Zapewnia podmiotowe traktowanie dziecka
 • Kształtuje postawy moralne, prozdrowotne, proekologiczne
 • Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa
W naszym przedszkolu:
 • Akceptujemy, szanujemy i przestrzegamy praw dziecka
 • Troszczymy się o jego zdrowie fizyczne, psychiczne
 • Diagnozujemy postępy i rozwój wychowanków
 • Oferujemy wszechstronną pomoc pedagogiczno-psychologiczną
 • Nie chronimy nadmiernie przed doświadczeniem niepowodzenia
 • Okazujemy szacunek i cierpliwość dla działań dziecka, zachęcamy do ponawiania prób
 • Nie narzucamy dziecku niczego , dyskretnie wspieramy na jego prośbę
 • Stawiamy wymagania dostosowane do wieku
 • Dążymy do ujednolicenia działań wspólnie z rodzicami
 • Pozwalamy dzieciom czuć się wolnymi -odpowiedzialnymi poprzez samodzielne podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów
 • Analizujemy i oceniamy efekty swojej pracy.

Wizja

 • Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców
 • W przedszkolu promowany jest zdrowy styl życia, zachowania proekologiczne oraz aktywne postawy wobec własnego zdrowia
 • Dzieci wdrażane są do samodzielności w sferze intelektualnej, fizycznej, społeczno-emocjonalnej i artystycznej
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, którzy współdecydują i uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz przedszkola
 • Jakość pracy przedszkola jest systematycznie ponoszona poprzez doskonalenie kadry i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną
 • Działania edukacyjne przedszkola umożliwiają dzieciom osiągnięcie sukcesu w szkole
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska
 • Przedszkole promuje swoją działalność w najbliższym środowisku
 • Przedszkole jest rozpoznawalne w środowisku ze względu na wysoką jakość edukacji i ciekawą ofertę dla dzieci
 • Przedszkole kultywuje tradycje patriotyczne, świąteczne, rodzinne oraz wewnątrz przedszkolne
 • W przedszkolu stosowane są nowatorskie metody i koncepcje pracy: koncepcja planu daltońskiego, koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, Innowacja pedagogiczna „Będę kochać czytać”-czytanie metodą sylabową wg prof. Jagody Cieszyńskiej, elementy metody „Klucz do uczenia się” Lwa Wygotskiego, kinezjologia edukacyjna Paula i Gail Dennisonów, „ Dziecięca matematyka” Prof. Gruszczyk –Kolczyńskiej , metoda projektów
 • Przedszkole prowadzi działania prozdrowotne i proekologiczne

Absolwent naszego przedszkola

W wyniku realizacji misji, wizji, innowacji pedagogicznych, programu wychowawczego , programu profilaktyki, programu adaptacyjnego dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola oraz realizowanych koncepcji i nowatorskich metod pracy absolwent powinien:

 • być samodzielnym w: samoobsłudze, podejmowaniu swoich decyzji i wyborów,
  organizowaniu sobie wolnego czasu i własnej pracy
 • zachowywać się kulturalnie, stosować na co dzień zwroty grzecznościowe.
 • respektować normy społeczne funkcjonujące w grupie, ze szczególnym
  uwzględnieniem współdziałania w zespole rówieśników.
 • znać swoje prawa i potrafić korzystać z nich.
 • być odpowiedzialnym za skutki swoich wyborów- korygować zachowania niewłaściwe.
 • dostrzegać i szanować potrzeby drugiego człowieka.
 • wyrażać swoje emocje, przeżycia i uczucia w sposób kontrolowany, akceptowany społecznie.
 • znać i kultywować tradycje rodzinne oraz narodowe.
 • dążyć do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.
 • poznawać świat polisensorycznie.
 • dostrzegać własny potencjał intelektualny i działać na miarę swoich możliwości.
 • świadomie dbać o swój rozwój fizyczny i prowadzić zdrowy tryb życia.
 • mieć świadomość możliwości korzystania z instytucji edukacyjnych,
  kulturalno- oświatowych i publicznych.
 • osiągnie dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole
 • czuć się łodzianinem, Polakiem i Europejczykiem

Razem tworzymy przedszkole, które dzisiejsze, radosne dzieci, zmieni – kiedyś w szczęśliwych twórczych, samodzielnych odpowiedzialnych dorosłych