Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koncepcja

Przedszkole realizuje koncepcję ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dziecka.

Misja

Nasze przedszkole:
 • Zapewnia dzieciom możliwość wielozmysłowego poznawania świata
 • Rozbudza zainteresowania , uzdolnienia i talenty dziecka
 • Stymuluje wszechstronny rozwój
 • Kształtuje u dzieci wiarę we własne siły
 • Zapewnia podmiotowe traktowanie dziecka
 • Kształtuje postawy moralne, prozdrowotne, proekologiczne
 • Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa
W naszym przedszkolu:
 • Akceptujemy, szanujemy i przestrzegamy praw dziecka
 • Troszczymy się o jego zdrowie fizyczne, psychiczne
 • Diagnozujemy postępy i rozwój wychowanków
 • Oferujemy wszechstronną pomoc pedagogiczno-psychologiczną
 • Nie chronimy nadmiernie przed doświadczeniem niepowodzenia
 • Okazujemy szacunek i cierpliwość dla działań dziecka, zachęcamy do ponawiania prób
 • Nie narzucamy dziecku niczego , dyskretnie wspieramy na jego prośbę
 • Stawiamy wymagania dostosowane do wieku
 • Dążymy do ujednolicenia działań wspólnie z rodzicami
 • Pozwalamy dzieciom czuć się wolnymi -odpowiedzialnymi poprzez samodzielne podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów
 • Analizujemy i oceniamy efekty swojej pracy.

Wizja

 • Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców
 • W przedszkolu promowany jest zdrowy styl życia, zachowania proekologiczne oraz aktywne postawy wobec własnego zdrowia
 • Dzieci wdrażane są do samodzielności w sferze intelektualnej, fizycznej, społeczno-emocjonalnej i artystycznej
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, którzy współdecydują i uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz przedszkola
 • Jakość pracy przedszkola jest systematycznie ponoszona poprzez doskonalenie kadry i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną
 • Działania edukacyjne przedszkola umożliwiają dzieciom osiągnięcie sukcesu w szkole
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska
 • Przedszkole promuje swoją działalność w najbliższym środowisku
 • Przedszkole jest rozpoznawalne w środowisku ze względu na wysoką jakość edukacji i ciekawą ofertę dla dzieci
 • Przedszkole kultywuje tradycje patriotyczne, świąteczne, rodzinne oraz wewnątrz przedszkolne
 • W przedszkolu stosowane są nowatorskie metody i koncepcje pracy: koncepcja planu daltońskiego, koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, Innowacja pedagogiczna „Będę kochać czytać”-czytanie metodą sylabową wg prof. Jagody Cieszyńskiej, elementy metody „Klucz do uczenia się” Lwa Wygotskiego, kinezjologia edukacyjna Paula i Gail Dennisonów, „ Dziecięca matematyka” Prof. Gruszczyk –Kolczyńskiej , metoda projektów
 • Przedszkole prowadzi działania prozdrowotne i proekologiczne

Absolwent naszego przedszkola

W wyniku realizacji misji, wizji, innowacji pedagogicznych, programu wychowawczego , programu profilaktyki, programu adaptacyjnego dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola oraz realizowanych koncepcji i nowatorskich metod pracy absolwent powinien:

 • być samodzielnym w: samoobsłudze, podejmowaniu swoich decyzji i wyborów,
  organizowaniu sobie wolnego czasu i własnej pracy
 • zachowywać się kulturalnie, stosować na co dzień zwroty grzecznościowe.
 • respektować normy społeczne funkcjonujące w grupie, ze szczególnym
  uwzględnieniem współdziałania w zespole rówieśników.
 • znać swoje prawa i potrafić korzystać z nich.
 • być odpowiedzialnym za skutki swoich wyborów- korygować zachowania niewłaściwe.
 • dostrzegać i szanować potrzeby drugiego człowieka.
 • wyrażać swoje emocje, przeżycia i uczucia w sposób kontrolowany, akceptowany społecznie.
 • znać i kultywować tradycje rodzinne oraz narodowe.
 • dążyć do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.
 • poznawać świat polisensorycznie.
 • dostrzegać własny potencjał intelektualny i działać na miarę swoich możliwości.
 • świadomie dbać o swój rozwój fizyczny i prowadzić zdrowy tryb życia.
 • mieć świadomość możliwości korzystania z instytucji edukacyjnych,
  kulturalno- oświatowych i publicznych.
 • osiągnie dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole
 • czuć się łodzianinem, Polakiem i Europejczykiem

Razem tworzymy przedszkole, które dzisiejsze, radosne dzieci, zmieni – kiedyś w szczęśliwych twórczych, samodzielnych odpowiedzialnych dorosłych