Organizacja

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 do 18.00

W celu zapewnienia właściwej organizacji dnia w przedszkolu, dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.15 lub jeśli nie korzystają w przedszkolu ze śniadania do godziny 8.45.
Aby nie przerywać zajęć i zabawy naszym milusińskim, odbieranie dzieci odbywa się od godziny 15.00 do 18.00 lub dziecko może zostać odebrane  w porze południowej pomiędzy godziną 12.00 a 13.00.
Zależy nam na bezpieczeństwie podopiecznych i dlatego dziecko może być odbierane z przedszkola wyłącznie przez rodziców (opiekunów prawnych) lub inne pełnoletnie osoby uprzednio upoważnione przez rodziców w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola.

Organizacja pracy grup

GODZINY PRACY GRUP

GRUPA I         8:00 – 15.30
GRUPA II        7.00 – 17.00
GRUPA III       7.30 – 16.30
GRUPA IV       7.00 – 17.00
GRUPA V        7.30 – 16.00
GRUPA VI       8.00 – 16.00
GRUPA VII      8.00 – 18.00
GRUPA VIII     7.30 – 16.30
GRUPA IX       8.00 – 16.30
GRUPA X        8.00 – 17.00
GRUPA XI       6.00 – 16.00
GRUPA XII      8.00 – 16.00

SCHODZENIE SIĘ DZIECI 

6.00 – 7.00    WSZYSTKIE DZIECI W GRUPIE IV
7.00 – 8.00    grupa I w grupie II
7.00 – 7.30    grupa III, VII, VIII,  X w grupie IV
                        grupa V, VI, IX, XI, XII w grupie IX
7.30 – 8.00    grupa VI w grupie V
                        grupa X w grupie III
                        grupa  IX, XI, XII w  grupie IX
7.30 – 8.00    grupa VII w grupie VIII

OD GODZINY 8.00 WSZYSTKIE GRUPY W SWOICH SALACH

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

15.30 – 17.00  grupa I w grupie II
16.00 – 16.30  grupa VI w grupie VIII
                          grupa V, XII w grupie IX
                          grupa XI w grupie VII
16.30 – 17.00  grupa X w grupie III
                          grupa V, IX, XII w grupie VII
                          grupa VI, VIII w grupie IV  

od 17.00 WSZYSTKIE DZIECI W GRUPIE III

Wszystkie zmiany schodzenia i rozchodzenia się dzieci zamieszczane są na tablicy przy domofonie.

Rozkład dnia w przedszkolu

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne.Umieszczanie wizytówek z imieniem na „tablicy obecności”. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy dowolne spontaniczne  zgodne z potrzebami i zainteresowaniami dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy integrujące grupę, zabawy ze śpiewem. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne. Zaznaczenie na tablicy „kolory dnia”- umownego koloru dla danego dnia tygodnia.

8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe – rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

8.30 – 9.00 Śniadanie. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku, zachowania prawidłowej postawy przy stole. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.Wizualizacja czasu (np. spożywanie posiłku) przy pomocy „kolorowego zegara”.

9.00 – 11.20 Planowanie dnia  „mój dzień w przedszkolu”. Planowanie różnorodnych form aktywności dzieci na „tablicy zadań”. Planowanie pracyw parach, wybór lidera – w grupach starszych. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. a realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, zgodne z podstawą programową ; w tym wycieczki, spacery , wyjścia do teatru, kina itp. Tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania, obserwowania’ podejmowania zabaw badawczych i konstrukcyjno- technicznych, wspieranie działań twórczych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych. Zabawy spontaniczne, swobodne.

11.20 – 11.30 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

 11.30 – 12.00 Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.00 – 14.15  Odpoczynek w grupach młodszych. (dzieci 3-letnie) odpoczynek, sen  : słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i czytanych przez nauczyciela

12.00-13.00  ( dzieci 4-letnie) 12.00-12.30 ( dzieci 5-6 letnie) Relaks, /wyciszenie dzieci za pomocą różnorodnych technik relaksacyjnych  technik relaksacyjnych, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

 12:30 – 14:15 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, praca indywidualna, Utrwalenie wcześniej poznanych treści dydaktycznych. Tworzenie różnorodnych sytuacji o charakterze poszerzającym nowo poznane treści, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub kącikach zainteresowań w sali(w zależności od aury). Działania we współpracy z innymi. Praca samodzielna oraz praca w parach.  Zajęcia dodatkowe finansowane przez Miasto

14.20 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe – rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

14.30 – 15.00 Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

15.00 – 18.00. Zajęcia dodatkowe . Dowolna działalność dzieci. Indywidualna praca z dziećmi Realizacja zadań wg „tablicy zadań”, samodzielne sprawdzanie stanu realizacji zadań tygodniowych.Podsumowanie realizacji zadań z nauczycielką. Zabawy spontaniczne w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Zabawy muzyczno-ruchowe. Rozchodzenie się dzieci.

Kadra

Nasz fachowo przygotowany personel, każdego dnia dba o bezpieczeństwo dzieci i miłą atmosferę w naszym przedszkolu.

Nasi pracownicy działają w następujących sektorach:

Zarządzanie:

mgr Agnieszka Pustelnik Dyrektor
mgr Agnieszka Prusinowska Wicedyrektor

Nauczanie – certyfikowani nauczyciele daltońscy:

Antonowicz Ewa
Baran Adrianna
Darmosz Monika
Florczak Anna
Grzanka Izabela
Janiak Małgorzata
Kamińska Izabela
Krzemińska Katarzyna
Kielanowska Klaudia
Kurzyńska Bożena
Niedzielska Magdalena
Niewinowska Magdalena
Owczarek Maria
Palkowska Izabela
Piotrowska Dorota
Rola Wioletta
Rynans Jolanta
Sałaj Angelika
Sass Malwina
Styglińska – Mik Aneta
Swat Karolina
Walasik Anna
psycholog Sylwia Nowak
katecheta Kamila Florczyk

Personel wspierający bezpośrednią pracę z dzieckiem:

Magdalena Nowak
Beata Mielczarek
Paulina Duma
Marzena Wilczyńska
Joanna Pawłowska
Dorota Kapusta
Ewa Zarębska
Helena Zawadzka
Agnieszka Wiśniewska
Katarzyna Balcer
Anna Lasota
Barbara Jędrzejewska
Marlena Prusinowska
Marta Dankowska
Violetta Wójcik
Karolina Krymska

Administrowanie:

Urszula Markiewicz Referent finansowy

Żywienie:

Grażyna Kulikowska Intendent
Izabela Stach Szef kuchni
Marianna Solecka
Dorota Kapusta
Kazimierz Czapnik

Ochrona i pion techniczny:

Grzegorz Dynek
Zbigniew Wójcik

Zajęcia dodatkowe
Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z elementami lekkoatletyki
Zajęcia polisensoryczne
Taekwondo
Katecheza
Szachy
Opłaty

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka odbywa się w godzinach 8.00-13.00
Pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.

Zwolnienie z opłaty za pobyt dotyczy: dzieci z rodzin zastępczych, z rodzinnych domów dziecka, rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Rodzice rodzeństw lub dzieci z rodzin wielodzietnych, ale nie posiadających Karty Dużej Rodziny wnoszą opłatę za pobyt w kwocie 1,00 za każde dziecko.

Opłata za żywienie dziecka w przedszkolu naliczana jest z dołu za, wykorzystane godziny i posiłki. Zmiany ilości posiłków dokonać można na kolejny miesiąc z końcem miesiąca poprzedniego.

Opłata za żywienie ( dzienna stawka żywieniowa x ilość dni żywieniowych w  danym miesiącu)

3 posiłki – 6,50 zł
2 posiłki ( ś/o lub o/p ) – 5,20 zł
1 posiłek (o) – 3,25 zł

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz za wyżywienie wnoszone są z dołu za wykorzystane godziny i posiłki w miesiącu poprzednim, po uprzednim pobraniu wysokości opłat od specjalisty Urszuli Markiewicz.
Wpłaty należności za przedszkole można dokonujecie Państwo na rachunek bankowy : 17 1560 0013 2030 6249 2000 0006 do 10 dnia miesiąca.

Konto Rady Rodziców: Rada Rodziców przy P.M nr 55

79 1560 0013 2000 8864 5000 0001

Dyżur dyrektora ; konsultacje z nauczycielkami

Dyrektor przedszkola pełni dyżur dla rodziców we wtorki w godz.9.00 – 17.00 lub w inny dzień po uprzednim umówieniu się .

Konsultacje z nauczycielkami pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16.00 – 18.00