O nas

Jesteśmy pierwszym w Łodzi certyfikowanym Przedszkolem Daltońskim

Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno

Helen Parkhurst

Nauczyciele na co dzień stosują nowatorskie i wszechstronnie aktywizujące dziecko metody pracy. Od kilku lat realizujemy innowacje pedagogiczne, dzięki którym wprowadzone zostały pozytywne zmiany w sposobie organizowania zajęć edukacyjnych dla dzieci. Stawiamy na rozwijanie u dzieci szeroko pojmowanej samodzielności, obowiązkowości odpowiedzialności i umiejętności współpracy z rówieśnikami, a wszystko to w przyjaznej atmosferze dobrej zabawy. Najważniejszymi wartościami są dla nas wzajemna tolerancja, poszanowanie praw, potrzeb i godności drugiego człowieka oraz harmonijny rozwój. Uczymy dzieci zasad społecznego współżycia w grupie, otwartości i twórczego nastawienia do otaczającego świata. W ramach wsparcia i współpracy z Rodzicami organizujemy spotkania i warsztaty ze specjalistami, konsultacje z nauczycielami, wspólne uroczystości okolicznościowe. Od kilku lat wspólnie z rodzicami realizujemy różnorodne projekty edukacyjne. W przedszkolu działa teatr rodziców„5 na 5”.

Baza

Nasze Przedszkole mieści się w piętrowym, przestronnym budynku. Pomieszczenia przedszkola to 12 jasnych, przytulnych, estetycznie urządzone sal dziecięcych, w których kąciki zainteresowań znajdują się w zasięgu ręki dziecka i umożliwiają korzystanie z nich w dowolnej chwili. To wszystko tworzy znakomite warunki i atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Posiadamy, dobrze wyposażoną salą zajęć ruchowych, pokój psychologa, patio.
Obszerna przestrzeń ogrodu przedszkolnego sprzyja organizacji zajęć sportowych, pikników i festynów . Zaspokaja on potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu. Wyposażony jest w sprzęt i urządzenia rekreacyjne. Jest w pełni bezpieczny, wszystkie konstrukcje są posiadają certyfikaty jakości Ogród w naszym przedszkolu jest miejscem radości, odpoczynku i dobrej, bezpiecznej zabawy. Często stanowi miejsce, do którego są przenoszone przy sprzyjającej aurze zajęcia edukacyjne.Posiadamy boisko sportowe – z mini bieżnią oraz grami umożliwiającymi rozwijanie i kształtowanie umiejętności z zakresu różnych obszarów rozwoju dziecka.

Koncepcja

Przedszkole realizuje koncepcję ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dziecka.

MISJA

Nasze przedszkole:

 • Zapewnia dzieciom możliwość wielozmysłowego poznawania świata
 • Rozbudza zainteresowania , uzdolnienia i talenty dziecka
 • Stymuluje wszechstronny rozwój
 • Kształtuje u dzieci wiarę we własne siły
 • Zapewnia podmiotowe traktowanie dziecka
 • Kształtuje postawy moralne, prozdrowotne, proekologiczne
 • Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa

W naszym przedszkolu:

 • Akceptujemy, szanujemy i przestrzegamy praw dziecka
 • Troszczymy się o jego zdrowie fizyczne, psychiczne
 • Diagnozujemy postępy i rozwój wychowanków
 • Oferujemy wszechstronną pomoc pedagogiczno-psychologiczną
 • Nie chronimy nadmiernie przed doświadczeniem niepowodzenia
 • Okazujemy szacunek i cierpliwość dla działań dziecka, zachęcamy do ponawiania prób
 • Nie narzucamy dziecku niczego , dyskretnie wspieramy na jego prośbę
 • Stawiamy wymagania dostosowane do wieku
 • Dążymy do ujednolicenia działań wspólnie z rodzicami
 • Pozwalamy dzieciom czuć się wolnymi -odpowiedzialnymi poprzez samodzielne podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów
 • Analizujemy i oceniamy efekty swojej pracy.

WIZJA

 • Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców
 • W przedszkolu promowany jest zdrowy styl życia, zachowania proekologiczne oraz aktywne postawy wobec własnego zdrowia
 • Dzieci wdrażane są do samodzielności w sferze intelektualnej, fizycznej, społeczno-emocjonalnej i artystycznej
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, którzy współdecydują i uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz przedszkola
 • Jakość pracy przedszkola jest systematycznie ponoszona poprzez doskonalenie kadry i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną
 • Działania edukacyjne przedszkola umożliwiają dzieciom osiągnięcie sukcesu w szkole
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska
 • Przedszkole promuje swoją działalność w najbliższym środowisku
 • Przedszkole jest rozpoznawalne w środowisku ze względu na wysoką jakość edukacji i ciekawą ofertę dla dzieci
 • Przedszkole kultywuje tradycje patriotyczne, świąteczne, rodzinne oraz wewnątrz przedszkolne
 • W przedszkolu stosowane są nowatorskie metody i koncepcje pracy: koncepcja planu daltońskiego, koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, Innowacja pedagogiczna „Będę kochać czytać”-czytanie metodą sylabową wg prof. Jagody Cieszyńskiej, elementy metody „Klucz do uczenia się” Lwa Wygotskiego, kinezjologia edukacyjna Paula i Gail Dennisonów, „ Dziecięca matematyka” Prof. Gruszczyk –Kolczyńskiej , metoda projektów
 • Przedszkole prowadzi działania prozdrowotne i proekologiczne

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA

W wyniku realizacji misji, wizji, innowacji pedagogicznych, programu wychowawczego , programu profilaktyki, programu adaptacyjnego dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola oraz realizowanych koncepcji i nowatorskich metod pracy absolwent powinien:

 • być samodzielnym w: samoobsłudze, podejmowaniu swoich decyzji i wyborów,
  organizowaniu sobie wolnego czasu i własnej pracy
 • zachowywać się kulturalnie, stosować na co dzień zwroty grzecznościowe.
 • respektować normy społeczne funkcjonujące w grupie, ze szczególnym
  uwzględnieniem współdziałania w zespole rówieśników.
 • znać swoje prawa i potrafić korzystać z nich.
 • być odpowiedzialnym za skutki swoich wyborów- korygować zachowania niewłaściwe.
 • dostrzegać i szanować potrzeby drugiego człowieka.
 • wyrażać swoje emocje, przeżycia i uczucia w sposób kontrolowany, akceptowany społecznie.
 • znać i kultywować tradycje rodzinne oraz narodowe.
 • dążyć do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.
 • poznawać świat polisensorycznie.
 • dostrzegać własny potencjał intelektualny i działać na miarę swoich możliwości.
 • świadomie dbać o swój rozwój fizyczny i prowadzić zdrowy tryb życia.
 • mieć świadomość możliwości korzystania z instytucji edukacyjnych,
  kulturalno- oświatowych i publicznych.
 • osiągnie dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole
 • czuć się łodzianinem, Polakiem i Europejczykiem

Razem tworzymy przedszkole, które dzisiejsze, radosne dzieci, zmieni – kiedyś w szczęśliwych twórczych, samodzielnych odpowiedzialnych dorosłych

Hymn

„To przedszkole nasze piąteczkami zwane”

Do przedszkola idę rano
I spotykam się z kolegą
Buzie mamy uśmiechnięte
Co nas czeka ciekawego

Ref:

To przedszkole nasze
Słońcem malowane
To przedszkole nasze
„piąteczkami „ zwane
Tutaj na zabawie
Czas nam szybko leci
Tutaj każda pani
Kocha swoje dzieci

Tu odkrywam, decyduję,
Uczę się samodzielności.
Tu się bawię z kolegami
Wśród przyjaźni i miłości

Ref:

Wiem jak zdrowo się odżywiać,
Wiem , gdzie Wisła jest na mapie
I tak wiele rzeczy umiem
Że wyliczyć nie potrafię

Ref:

słowa : Dorota Laszczyk
muzyka: Arkadiusz Kupiecki

Dziecko-Rodzic-Nauczyciel

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU :

 • Czuje się bezpiecznie w miłej i serdecznej atmosferze
 • Jest radosne, optymistycznie nastawione do świata i ludzi
 • Jest akceptowane takie, jakie jest
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces na miarę swoich możliwości
 • Jest aktywne, twórcze, wykazuje postawę badawczą
 • Jest samodzielne w: samoobsłudze, podejmowaniu swoich decyzji i wyborów, organizowaniu sobie wolnego czasu
 • Potrafi współdziałać w grupie, przestrzega ustalonych reguł, potrafi radzić sobie z porażką
 • Jest odpowiedzialne
 • Dostrzega i szanuje potrzeby drugiego człowieka
 • Osiągnie dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole

RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • Są partnerami przedszkola
 • Darzą personel zaufaniem
 • Są świadomi działań przedszkola
 • Aktywnie włączają się w życie przedszkola
 • Są wspierani przez przedszkole w wypełnianiu ich roli wychowawczej
 • Otrzymują pomoc specjalistów
 • Są na bieżąco informowani o sukcesach i niepowodzeniach dziecka
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką
 • Popularyzują   działania i osiągnięcia placówki.

NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • Są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola
 • Indywidualnie, podmiotowo traktują każde dziecko
 • Wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia
 • Pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci
 • Stosują nowoczesne metody pracy
 • Doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe
 • Współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą
 • Wspierają działania wychowawcze rodziców
 • Są otwarci na opinie Rodziców
 • Prezentują wysoką kulturę osobistą